WKŁ nr 249 Hubertus w Bydgoszczy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

Email Drukuj PDF

HISTORIA KŁ nr 294 "HUBERTUS"

Wojskowe Koło Łowieckie nr 294 w Bydgoszczy powstało w latach 50-tych. Trudno dzisiaj ustalić precyzyjne daty z powodu braku dokumentów. Na podstawie posiadanych informacji utworzyła je grupa oficerów skupiona wokół sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Koło dzierżawiło 3 obwody nr 44 na terenie Nadleśnictwa Świt (dzisiejsze Nadleśnictwo Tuchola), nr 272 na terenie Nadleśnictwa Gołąbki i nr 18 na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz. Założycielami byli m.in. kol. Zygmunt Huszcza, Mieczysław Bień, Aleksander Jankowski, Piotr Łozicki, Czesław Kugiel, Kazimierz Urbański, Tadeusz Jaszowski, Jan Jaroszewski. W dniu 30.01.1960 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło pierwszy statut Koła, który został zarejestrowany przez Wojewódzką Radę Łowiecką w Toruniu. Koło liczyło wówczas 17 osób. W 1964 r. było już 31 członków. W dniu 2.09.1964 r. odbyło się posiedzenie zarządu Koła z dowództwem Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gdzie podjęta została decyzja o podziale koła. Powodami jak czytamy w protokole z ww. posiedzenia był wzrost liczby członków a przez to wynikające trudności racjonalnej gospodarki w obwodach łowieckich, utrzymaniu dyscypliny, bezpieczeństwa oraz koniecznością przyjęcia nowych członków. W wyniku tego powstały dwa nowe koła: WKŁ nr 294 oraz WKŁ nr 290. Koła podzieliły się obwodami łowieckimi oraz członkami. WKŁ nr 294 otrzymało dwa obwody nr 46 i 272 oraz15 członków. Byli to koledzy: Mieczysław Bień, Aleksander Jankowski, Tadeusz Jaszowski, Karol Sosicki, Tadeusz Wróbel, Eugeniusz Somow, Jerzy Fortuna, Adam Szmyrgałło, Stanisław Kropatwa, Henryk Bochdanowicz, Jan Jaroszewski, Ryszard Sarzyński, Mateusz Janiszewski, kol. Czerniakiewicz oraz kol. Lijewski. Koło w nowej strukturze rozpoczęło działalność od 1.10.1964 r., i ta data uznana została za dzień powstania Wojskowego Koła Łowieckiego nr 294  w Bydgoszczy w jego obecnej postaci.

W skład pierwszego zarządu Koła z 1964 r wchodzili: przewodniczący – Tadeusz Jaszowski, łowczy – Tadeusz Wróbel, skarbnik – Jerzy Fortuna i sekretarz – Adam Szmyrgałło. W 1971 r. WKŁ nr 294 liczy 22 członków i prowadzi gospodarkę łowiecką w 2 obwodach: leśnym nr 46 „Świt” o powierzchni 7 600 ha oraz polnym nr 272 „Żerniki” o powierzchni 9 850 ha. W wyniku porozumienia zawartego w grudniu 1973 r. pomiędzy Technikum Leśnym w Tucholi, Zarządem Wojewódzkim PZŁ w Toruniu oraz WKŁ 294 z południowej części obwodu 46 (leśnictwa Świt, Rudzki Most, Żółwiniec) wydzielony został nowy obwód łowiecki tzw.„szkolny” i przekazany dla Technikum Leśnego. W zamian za to WKŁ 294 otrzymało tereny położone powyżej północnej granicy obwodu obejmujący leśnictwa Plaskosz, Kiełpiński Most, Sowiniec i Szczuczanek. Po zmianach nowy obwód nr 44 „Zalesie” miał powierzchnię 10 500 ha. Rok później tj. w 1974 r. z polnego obwodu nr 272 na podstawie decyzji odgórnych wydzielony został nowy obwód, który przejęło nowo powstałe koło łowieckie przy Kombinacie Cementowo-Wapienniczym „Bielawy” z Piechcina. W dyspozycji Koła pozostała część obwodu 272 o powierzchni  4 630 ha.

Taki stan trwa do dnia dzisiejszego. W grudniu 1975 r. podpisane zostały na kolejne 10 lat umowy dzierżawne i przy tej okazji zmieniona została numeracja obwodów. Obwód leśny otrzymał nr 32 a polny 153. Ostatnia zmiana numerów obwodów miała miejsce w 2002 r. Obwód leśny to obwód nr 23 a polny 218.

W latach 70–tych prowadzono już racjonalną gospodarkę łowiecką – przede wszystkim w obwodzie leśnym na poletkach „Rybackie” i „Krzywogoniec”. Od 1976 r Koło rozpoczęło gospodarowanie na kolejnym, ponad 6-cio hektarowym poletku łowieckim „Żyłek”, budowane były urządzenia łowieckie oraz zakładane pierwsze pasy zaporowe. W 1977 Nadleśnictwo Tuchola przekazało w użytkowanie dla Koła osadę leśną w miejscowości Zamarte składającą się z budynku mieszkalnego, stodoły, stajni oraz 5 ha ziemi.  Zakupiony został ciągnik z przyczepą, siewnik oraz niezbędny sprzęt rolniczy.

W 1981 roku Koło liczy 28 osób, posiada 6 ambon, 2 paśniki–magazyny, 4 paśniki i 2 pasy zaporowe. Podczas Walnego Zgromadzenia w 1987 roku przyjmuje nazwę „Hubertus” Od 1990 r. zaczęto organizować polowania dla myśliwych zagranicznych. Przybywało członków – w roku 1990 było już 49 osób. Powodowało to trudności logistyczne w wyniku czego w 1995 r. podjęta została decyzja o budowie domu myśliwskiego w miejscowości Nowy Sumin leżącym w centrum obwodu łowieckiego nr 32. Przy dużym zaangażowaniu wszystkich członków Koła budowę zakończono w 1998 r. Na dzień dzisiejszy Koło liczy 41 członków i 2 kandydatów. Posiada wspomniany wyżej dom myśliwski, 53 ambony, 3 paśniki–magazyny, 6 paśników, 15 pasów zaporowych, 2 piwnice dla dzików. Uprawia 6,9 ha poletek żerowych z topinamburem, kapustą pastewną, lucerną i zbożem oraz 3,44 ha łąk. W ramach poprawy naturalnych warunków bytowania zwierzyny w ostatnich 5 talach posadzonych zostało ponad 6 tys. drzew i krzewów (głównie: wierzba paszowa, grab, kasztanowiec, dąb czerwony oraz dzikie drzewa owocowe) na powierzchniach ok. 1,5 ha.  Od 1993 r. w każdym obwodzie łowieckim zatrudniony jest strażnik.

Urbanizacja, liczne budownictwo siedliskowe i letniskowe oraz utworzenie rezerwatów spowodowało, że aktualnie powierzchnia użytkowa obwodu leśnego nr 23 wynosi 8 215 ha a obwodu polnego nr 218 – 3 963 ha.

W obwodzie polnym występuje sarna i zwierzyna drobna. Obwód leśny (ponad 7 tys. ha lasu) to tereny bytowania jeleni, dzików i sarny. O jakości każdego koła świadczy stan zagospodarowania łowiska i pozyskanie zwierzyny. Systematyczna poprawa warunków bytowania zwierzyny, zabiegi hodowlane, dokarmianie oraz inne działania mające na celu podniesienie stanu liczebnego zwierzyny łownej doprowadziły do widocznego wzrostu liczby pozyskiwanej zwierzyny grubej. Obrazuje to załączona tabela: 

Rodzaj zwierzyny

Pozyskanie w sezonie łowieckim

1973/1974

1979/1980

1991/1992

2002/2003

2011/2012

Jeleń – byk

1

2

11

7

 9

Jeleń – łania

4

5

18

10

 15

Jeleń – ciele

-

-

7

8

 10

Sarna – rogacz

8

10

34

34

 47

Sarna – koza

11

18

43

30

 34

Sarna – koźle

3

9

11

15

 17

Dzik

20

35

70

46

 65

 Organizowane przez ostatnie 12 lat polowania dewizowe umożliwiły zgromadzenie środków finansowych, które poza przychodami ze sprzedaży pozyskanej zwierzyny pozwoliły między innymi w 1991 r. na zakup ciągnika rolniczego, w 1995 r. kupno działki budowlanej o powierzchni 2000 m2, w 1996 r. rozpoczęcie budowy domu myśliwskiego o powierzchni użytkowej ok. 240 m2 wraz z budynkiem gospodarczym oraz budowę wielu urządzeń łowieckich.

Ale oprócz pieniędzy potrzebni są obdarzeni pasją łowiecką społecznicy, poświęcający dla Koła swój wolny czas i urlopy. Za swoje osiągnięcia wielu z nich uhonorowanych zostało odznaczeniami łowieckimi a mianowicie:

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Bydgoskiego – kol. Czesław Szlachta,

Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej kol. Stefan Drzewiecki, Konrad Murawski  i Stanisław Wideł,

Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej – kol. Henryk Chołody, Józef Erdmann, Zenon Gniot, Ryszard Kalamarz, Stanisław Kłysz, Mirosław Kozłowski, Stanisław Rink, Grzegorz Sarzyński  i  Zygmunt Stachowiak.

Ponad to Wojewódzka Rada Łowiecka w Bydgoszczy nadała dla Koła w 1998 r. Medal Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Bydgoskiego.

 

Dzisiejszy wizerunek Wojskowego Koła Łowieckiego nr 294 „Hubertus” w Bydgoszczy to efekt kilkudziesięciu lat pracy kolejnych zarządów. Nie sposób wymienić wszystkie nazwiska ale przypomnieć trzeba prezesów i łowczych, którzy na trwale wpisali się w historię Koła. Od 1971 r. byli to koledzy:

prezesi: kol. Stanisław Wasilewski (1971–1974), kol. Grzegorz Jankowski (1975–1980),    kol. Zygmunt Hinc (1981–1984), kol. Ireneusz Choiński (1985–1986) oraz kol. Stanisław Wideł (1987–1999),

łowczowie: kol. Tadeusz Wróbel (1971–1972 i 1980–1989), kol. Jerzy Kołpacki (1973–1979) i Krzysztof Szlachta (1990–1998).

Należy również przypomnieć nazwiska przewodniczących Komisji Rewizyjnych. Od 1971 r. byli to koledzy: Stanisław Kropatwa (1971-1978), Ryszard Pietras (1979-1980 i 1991-1993), Czesław Szlachta (1981-1984), Mirosław Kozłowski (1985-1990 i 1999-2000), Konrad Murawski (1994-1996), Jan Gabrych (1997-1998)

W 1996 r. na terenie obwodu leśnego nr 32 z inicjatywy Nadleśnictwa Tuchola powstała ścieżka dydaktyczna „Wyspa Jelenia” biegnąca przez najbardziej urocze fragmenty lasu i bagien z licznymi punktami widokowymi. Dla celów dydaktycznych na trasie ścieżki Koło wybudowało paśnik–magazyn kryty trzciną, piwnicę dla dzików, pas zaporowy oraz lizawki. W urządzeniach tych prowadzone jest dokarmianie zwierzyny. WKŁ „Hubertus” w ramach współpracy ze szkołami organizuje tam wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej, które kończą się ogniskiem i gawędami. Corocznie na strzelnicach myśliwskich organizowane są szkolenia strzeleckie oraz przystrzelanie broni kulowej. Koło posiada 3 instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Trzech kolegów tj. Zenon Gniot, Grzegorz Sarzyński i Krzysztof Szlachta posiada klasę mistrzowską strzelectwa myśliwskiego oraz każdy z nich uczestniczył w Mistrzostwach Polski w strzelectwie myśliwskim (kol. Sarzyński dwukrotnie).

 

Poprawiony: środa, 22 sierpnia 2012 15:25